ОБЈАВУВАЊЕТО НА ОГЛАСИ Е БЕСПЛАТНО! Можете да објавувате огласи без претходна најава и регистрација било каде и да сте, од Вашиот Smartfon, Tablet или компјутер, наједноставно со кликање на копчето ИСТАКНИ ОГЛАС!

 

ПРОгласник претставува отворена промотивна мрежа, првенствено наменета за бесплатно објавување на огласи од најразлични типови и категории, трговија со нови производи, промоција на Вашите производи, услуги, аранжмани, настани и сл.

  • На ПРОгласник можат бесплатно да се огласуваат за продавање нови и користени продукти и опрема како и да се нудат најразличен вид на услуги;, наједноставно со кликнување на ИСТАКНИ ОГЛАС;
  • На ново отворениот ВАШ Е-МАРКЕТ, можете бесплатно да тргувате со ваши нови производи;
  • НАША МРЕЖА е Ваша бесплатна промотивна мрежа, на која можете да вршите промоција на Вашите производи, услуги, настани ...
  • Исто така нудиме можност за Производителите да користат, креираат и  уредуваат Е-Каталог на своите производи и услуги со претходна најава и преку под менито ВАШИ ПРОДУКТИ;
  • Воведовме и нова бесплатна услуга Е-АДРЕСАР преку која сите субјекти имаат можност сами да ги внесуваат основните податоци-назив, лого, информации за контакт, краток и поширок опис на субјектот со притискање на копчето ВНЕСИ ВО Е-АДРЕСАР..

ПРОгласникобезбедувасамотехничкаподдршка-услугаво вид набазанаподатоци преку која се внесуваат, уредуваат ипренесуваатинформациите (огласите), без давлијаена содржинатанаогласитеСепакПРОгласникгозадржуваправотонакорекцијанаогласот.(објавата).


ПРОгласник, Ваши огласи и објави-НАША ЗАЕДНИЧКА ПРОМОЦИЈА! .